Άμυνα


CMMS Coswin 8i: Λειτουργίες συντήρησης τεχνικών υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Το CMMS λογισμικό μας προσαρμόζεται στις απαιτήσεις διαχείρισης συντήρησης στρατιωτικών εγκαταστάσεων (εξοπλισμός & ειδικές εγκαταστάσεις).

Λειτουργίες:

  • Κατάσταση Εξοπλισμού και Κρισιμότητα
  • Διαχείριση Εξοπλισμού με Σειριακούς Αριθμούς
  • Προγραμματισμός και παρακολούθηση διαδικασιών Προληπτικής Συντήρησης
  • Προγραμματισμός και παρακολούθηση διαδικασιών Διορθωτικής Συντήρησης
  • Διαχείριση Προσωπικού και Υπεργολάβων
  • Διαχείριση Αποθηκών
  • Έλεγχος Λειτουργικών Εξόδων

Το Coswin 8i είναι μια ευέλικτη λύση που μπορεί να εφαρμοστεί τμηματικά, κατάλληλη για απλές ή σύνθετες ανάγκες, όπως οργανισμοί άμυνας με πολλαπλές εγκαταστάσεις.

ΠΕΛΑΤΕΣ:

Πολεμικό Ναυτικό, Marine Royale du Maroc, DCNS, Thalès Nederland, Fabrique Nationale de Herstal, Vosper Thornycroft κ.α.